Oldal kiválasztása

1. KÖSZÖNTŐ

Kedves Ügyfelem!

Köszönöm, hogy időt szánsz a virtualisasszisztens.bakocsilla.hu honlaphoz (a továbbiakban honlap, vagy weboldal) kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóm tanulmányozására! Ezen keresztül részletesen tájékozódhatsz adatkezelési gyakorlatomról, azaz, hogy mi történik az adataiddal a virtualisasszisztens.bakocsilla.hu honlap használata, és az azon keresztül értékesített szolgáltatás igénybevétele során.

Elkötelezett vagyok ügyfeleim személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezelem, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

  • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotv.);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
  • fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

A GDPR 13. cikke alapján az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adom:


2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

2.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

2.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

2.13. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;


3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Adatkezelő elérhetőségei:

Név: Bakó Csilla E.V.

Székhely: 7632 Pécs, Melinda u. 63 1/6

Email: info@bakocsilla.hu


4. NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhatsz az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Megjelölöm továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítom az adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a munkámat.

Minden tőlem telhető intézkedést megteszek továbbá annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

4.1 Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdésed van, vagy érdeklődsz szolgáltatásom iránt, lehetőséged van felvenni velem a kapcsolatot a honlapon található központi e-mail címen, vagy kapcsolatfelvételi űrlapon.

A kapcsolatfelvételi űrlapon olyan vállalkozások tudnak jelentkezni, akik virtuális asszisztensekkel szeretnének dolgozni. E helyütt kizárólag annak érdekében kérek el adatot, hogy felvehessem a kapcsolatot az érdeklődővel, és a megkeresésre válaszoljak.

E-mail útján történő megkeresés esetén telefonszámodat csak akkor add meg, ha kifejezetten ezen az úton szeretnéd, hogy kérdésedre válaszoljak illetőleg érdeklődésedre reagáljak.

4.1.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel

4.1.2. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám, cég neve

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

4.1.4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig, de maximum fél évig.

4.2 A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznünk.

4.2.1. Az adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése

4.2.2. A kezelt adatok köre: érintett neve, címe

4.2.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdések]

4.2.4. Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

4.2.5. Adatfeldolgozó: a számlák kiállítása során a Billingo számlázó programját használom. (Cégnév: Billingo Technologies Zrt., székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet)

4.3 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Mindent megteszek annak érdekében, hogy ügyfeleim elégedettek legyenek szolgáltatásommal. Amennyiben mégis panasszal fordulsz hozzám, az ügy elintézése érdekében adatok megadása és az adatkezelés elengedhetetlen, célja a fogyasztóvédelmi panasz elintézése, a probléma megoldása.

4.3.1. Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elintézése

4.3.2. A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, a panasz tartalma

4.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Fgytv. 17/A. §]

4.3.4. Az adatkezelés időtartama: A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján törvény alapján 5 évig őrzöm meg.

4.4 Szerver naplózás

A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza).

A keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsolom össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

4.4.1. Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a szolgáltatások működésének ellenőrzése

4.4.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.

4.4.3. A kezelt adatok köre: IP cím, URL, Hivatkozási URL, Kilépő URL, Böngésző típusa, Operációs rendszer, Dátum/idő, Weboldal kérések, Weboldal és szolgáltatás hibaüzenetek

4.4.4. Az adatkezelés időtartama: 2 év

4.4.5. Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató:

NetMasters Europe Kft.
Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
Mobil: +36 30 923 4646
Fax: +36 1 700 2727
Email: szia@netmasters.hu

4.5 Cookie („süti”) kezelés

4.5.1. Tájékoztató: A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k típusai:

  • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető számodra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
  • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használom. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
  • Marketing cookie-k: A személyre szabott cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használom. A cél az, hogy minél személyre szabottabb hirdetéseket tegyek közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsek meg.

A sütiket törölheted saját számítógépedről, illetve letilthatod a böngésződben a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben megváltoztatod ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A cookie-król részletesebben tájékozódhatsz és további információkat szerezhetsz az alábbi oldalakon: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/, illetve a http://www.allaboutcookies.org.

 

4.5.2. Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye

4.5.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

4.6 Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelés

A virtuális asszisztens szolgáltatás népszerűsítése és ismeretterjesztés céljából a közösségi oldalakon Facebook/Instagram saját nyilvános oldalt tartok fent.

4.6.1.  Az adatkezelés célja: A közösségi oldalakon a virtuális asszisztens szolgáltatás népszerűsítése weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lehetőség biztosítása a megosztott tartalmak „lájkolására”, követésére, feliratkozásra.

4.6.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont],

4.6.3. A kezelt adatok köre: A Facebook/Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve nyilvános profilképe.

4.6.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

4.7. Weboldal-készítési szolgáltatásmegrendelés

4.7.1. A kezelt adatok köre: a szolgáltatást megrendelők neve, e-mail címe, telefonszáma

4.7.2. Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

4.7.3. Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig, de legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított öt év.

4.7.4. Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató:

NetMasters Europe Kft.
Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
Mobil: +36 30 923 4646
Fax: +36 1 700 2727
Email: szia@netmasters.hu

5. ADATFELDOLGOZÓK

Név Azonosító Tevékenység Székhely Webcím
Billingo Technologies Zrt
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Online számlázóprogram szolgáltatás
1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
www.billingo.hu
NetMasters Europe Kft.
Cégjegyzékszám: 09 09 025522
Adószám: 24812087209
Tárhelyszolgáltatás
4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5.
https://netmasters.hu/
BAL-BA Bt.

Cégjegyzékszám: 02 06 069113

Adószám 20684835102

Könyvelés 7627 Pécs, Bánomi út 16.


6. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Mindig szem előtt tartom az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követek a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt

 •  informatikai intézkedésekkel (például megfelelő programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések, jelszavas védelem és vírusirtó),
 • technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított) igyekszek garantálni.

A személyes adatokat az Európai Unió területén tárolom.

 

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

7.1 A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)
Ezen jogod gyakorlása által lehetőséged nyílik a Rólad tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el.

A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítok fel.

7.2 Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre helyesbítsem a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsem a hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítem.

7.3 Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre töröljem személyes adataidat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítem. Ha személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszek annak érdekében, hogy tájékoztassam a további adatkezelőket, hogy a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéred.

Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) köteles vagyok törölni a Rád vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:
7.3.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;

7.3.2. ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

7.3.3. amennyiben tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

7.3.4. minden igyekeztem ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;

7.3.5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

7.3.6. a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
7.4.1.  Abban az esetben, ha a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheted az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.

7.4.2.  Ha az adatkezelés jogellenes, de nem szeretnéd, ha törölnénk az adatodat, kérheted, hogy helyette inkább korlátozzam az adatkezelést.

7.4.3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de nem szeretnéd, ha törölném az adatot, mert valamely igény érvényesítéséhez szükség van rá, szintén kérheted a korlátozást.

7.4.4. Ha tiltakoztál az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

7.5 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Jogod van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérd kezelt adataid és egy másik adatkezelőnek továbbítsd, vagy – ha ez technikailag lehetséges – tőlem kérd a továbbítást.

7.6 A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Jogosult vagy arra, hogy tiltakozz a személyes adataidnak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők.

Tiltakozhatsz továbbá akkor is, ha az adatkezelés az Adatkezelő (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.


8. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Jogaidat a jelen Tájékoztatóban meghatározott e-mail címre vagy postai címre küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatod. Ha kérelmed egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelmet kivizsgálom, és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatlak a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről, az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.


9. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Fenntartom a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsam. A jelen Tájékoztató módosítása esetén elektronikus úton tájékoztatlak erről, ezen túlmenően azonban az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Jogaid érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/
Fentieken túl bírósághoz is fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kitűzés a Pinteresten

Megosztás